แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BEST SUPPLY 2015 COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745558004383
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ก.ค. 2558 (6 ปี 10 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 0988144665

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 8,394,226 บาท (167.88% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย สิ่งปรุงแต่งอาหารและอาหารเสริม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยชูรส จำกัด

เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

ไฮ โปรดิวส์ จำกัด

ปึงเป้งน้ำ

อันดับธุรกิจ บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,43343,05337,03533,939
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,3379,5268,2288,855
สมุทรสาคร 1,4611,2931,1791,046
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

24,49329,60425,96923,544
TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

5655

เครดิตทางการค้า บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 39,43343,05337,03533,939
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,3379,5268,2288,855
สมุทรสาคร 1,4611,2931,1791,046
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

24,49329,60425,96923,544
TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

5655

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BEST SUPPLY 2015 COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BEST SUPPLY 2015 COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

65/9 หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

65/9 หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้