แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล NST FOOD INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105540011871
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (5)170/2540
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 ม.ค. 2540 (26 ปี 10 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 35,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

118,914,017 บาท (339.75% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตผงชูรส เครื่องปรุงสำเร็จรูป
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไทยชูรส จำกัด

เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เอ็น.พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

เครดิตทางการค้า บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม NST FOOD INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น NST FOOD INDUSTRY GROUP CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

45/19 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

45/19 หมู่ที่ 5 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้