แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยชูรส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THE THAI CHUROS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501000333
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 54/2501
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 มี.ค. 2501 (65 ปี 7 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,121,390,172 บาท (934.49% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายผงชูรส
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ราชาชูรส จำกัด

เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยชูรส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THE THAI CHUROS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THE THAI CHUROS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

5-7 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไทยชูรส จำกัด

5-7 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้