แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ราชาชูรส จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI FERMENTATION INDUSTRY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105509004681
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 581/2509
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 12 ธ.ค. 2509 (55 ปี 6 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 420,000,000
มูลค่าบริษัท 2,388,314,053 บาท (568.65% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10774 : การผลิตผงชูรส
วัตถุประสงค์ ขายผงชูรส
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทยชูรส จำกัด

อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

เค ที เอ็มเอสจี จำกัด

เบสท์ ซัพพลาย 2015 จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,7216773922,499
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 807250156844
กรุงเทพมหานคร 1,0054672801,706
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,2695583372,050
TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

2222

เครดิตทางการค้า บริษัท ราชาชูรส จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,7216773922,499
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 807250156844
กรุงเทพมหานคร 1,0054672801,706
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,2695583372,050
TSIC : 10774

10774 : การผลิตผงชูรส

2222

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI FERMENTATION INDUSTRY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI FERMENTATION INDUSTRY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

503 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้