แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUN SNACK FOODTECH COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745558006220
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ต.ค. 2558 (6 ปี 3 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 7,942,844 บาท (158.86% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ ค้าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องในและอวัยวะ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.เค.เดลิเวอรี่

พี.โอ.แมงโก

ยี๋ต๋าเซง จำกัด

รัชนู การพาณิชย์

อันดับธุรกิจ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,79670,83183,597184,821
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 75,12723,34530,42161,886
สมุทรสาคร 5,4232,0612,5545,202
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

105,51946,18653,787115,900
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

567133191343

เครดิตทางการค้า บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 171,79670,83183,597184,821
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 75,12723,34530,42161,886
สมุทรสาคร 5,4232,0612,5545,202
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

105,51946,18653,787115,900
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

567133191343

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUN SNACK FOODTECH COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUN SNACK FOODTECH COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

146/13 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

146/13 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้