แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SUN SNACK FOODTECH COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745558006220
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ต.ค. 2558 (6 ปี 8 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท 6,718,344 บาท (134.37% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46313 : การขายส่งผักและผลไม้
วัตถุประสงค์ การขายส่งผักและผลไม้
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เขาย้อยฟาร์ม จำกัด

ผลไม้ไทย-กั๊วห่าวซือ จำกัด

เพอร์เฟ็ค ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เอ็น.ที.เอส ฟรุตท์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 54,145162,35264,34346,085
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 22,47152,25822,26914,350
สมุทรสาคร 1,3612,7101,2401,018
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

30,75482,22333,77326,850
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

16643314592

เครดิตทางการค้า บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 54,145162,35264,34346,085
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 22,47152,25822,26914,350
สมุทรสาคร 1,3612,7101,2401,018
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

30,75482,22333,77326,850
TSIC : 46313

46313 : การขายส่งผักและผลไม้

16643314592

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SUN SNACK FOODTECH COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SUN SNACK FOODTECH COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

146/13 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ซัน สแนค ฟู้ดเทค จำกัด

146/13 หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้