แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล HASU YUBA GROUP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745559000144
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ม.ค. 2559 (6 ปี 4 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 034479479

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 7,979,988 บาท (798% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ล้านนา ฟรุตส์ จำกัด

เค.พี.อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

จิราพรฟู๊ด จำกัด

รักษ์มะขามไทย จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 62,10794,05761,748164,397
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14,63617,01212,11729,670
สมุทรสาคร 2,3142,6891,9284,782
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

38,60559,64041,072104,097
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

786241119

เครดิตทางการค้า บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 62,10794,05761,748164,397
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 14,63617,01212,11729,670
สมุทรสาคร 2,3142,6891,9284,782
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

38,60559,64041,072104,097
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

786241119

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม HASU YUBA GROUP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น HASU YUBA GROUP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

279/26 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท ฮาสุ ยูบะ กรุ๊ป จำกัด

279/26 ถนนสุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้