แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAMPARAINTER PHARMA COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0745560003712
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 15 พ.ค. 2560 (5 ปี 0 เดือน 15 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
โทรศัพท์ 0842221563
อีเมล siamparainterfoods@gmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 1,010,480 บาท (101.05% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ ค่าปลีกค้าส่งพืชผัก ผลไม่
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สยาม อินฟินิท ฟู้ด จำกัด

สยามฟู้ดส์โปรดักส์

สยามอมฤต

เคทีทรี เทค จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 572,104354,417373,476472,264
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 75,49246,73050,95363,622
สมุทรสาคร 11,6987,9078,39610,428
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

344,863196,250216,587268,302
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

533289325369

เครดิตทางการค้า บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 572,104354,417373,476472,264
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 75,49246,73050,95363,622
สมุทรสาคร 11,6987,9078,39610,428
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

344,863196,250216,587268,302
TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

533289325369

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAMPARAINTER PHARMA COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAMPARAINTER PHARMA COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

170/27 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท สยามภาราอินเตอร์ ฟาร์ม่า จำกัด

170/27 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้