แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

ชื่อนิติบุคคล WARAUNYA NUTRITION LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0763552000210
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 เม.ย. 2552 (13 ปี 1 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,000,000
มูลค่าบริษัท 14,196,809 บาท (1419.68% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด

ไทยชองฟู้ด จำกัด

พี.เอ.เอ็น. ฟู๊ด มาเก็ตติ้ง จำกัด

สรมน ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 182,96365,33178,065139,159
ภาคตะวันตก 33,71312,91514,56926,110
เพชรบุรี 561158217410
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,5111,3291,7152,889
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

357114130251

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 182,96365,33178,065139,159
ภาคตะวันตก 33,71312,91514,56926,110
เพชรบุรี 561158217410
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

4,5111,3291,7152,889
TSIC : 10799

10799 : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

357114130251

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WARAUNYA NUTRITION LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WARAUNYA NUTRITION LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

23/170 หมู่ที่ 1 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรกุล โภชนา

23/170 หมู่ที่ 1 ต.โพไร่หวาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้