แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล KUIBURI FRUTI CANNINC CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775535000063
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ปข.133
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ก.พ. 2535 (30 ปี 3 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 586,191,902 บาท (1172.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
วัตถุประสงค์ ผลไม้บรรจุภาชนะปิดผนึกและน้ำสับปะรดเข้มข้นผลไม้อบแห้ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เจริญอุตสาหกรรม จำกัด

อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด

เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,182588,345213,0496,353
ภาคตะวันตก 1,39976,59131,7272,145
ประจวบคีรีขันธ์ 24,4821,0209
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3615,2215,36451
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

101004115

เครดิตทางการค้า บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,182588,345213,0496,353
ภาคตะวันตก 1,39976,59131,7272,145
ประจวบคีรีขันธ์ 24,4821,0209
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3615,2215,36451
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

101004115

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KUIBURI FRUTI CANNINC CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KUIBURI FRUTI CANNINC CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

1 หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

1 หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้