แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

ชื่อนิติบุคคล PHAKHIN HOUSE LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0853560000265
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ก.ค. 2560 (4 ปี 10 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564
อีเมล phakin_house@hotmail.com

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 800,000
มูลค่าบริษัท 1,157,481 บาท (144.69% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว
วัตถุประสงค์ ธุรกิจจัดนำเที่ยว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอ.โอเพ่น อาร์ม จำกัด

เอสเจซี จำกัด

ทราเวล มาสเตอร์ ดีเอ็มซี จำกัด

โอเชี่ยน ละติจูด จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 100,83083,39988,959115,817
ภาคใต้ 5,7504,9025,3806,570
ระนอง 239179189248
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

7,0836,2896,53910,934
TSIC : 79120

79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว

355349518841

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 100,83083,39988,959115,817
ภาคใต้ 5,7504,9025,3806,570
ระนอง 239179189248
หมวดธุรกิจ : N

N : กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

7,0836,2896,53910,934
TSIC : 79120

79120 : ธุรกิจจัดนำเที่ยว

355349518841

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PHAKHIN HOUSE LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PHAKHIN HOUSE LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

14/53 หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคิน เฮาส์

14/53 หมู่ที่ 2 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้