แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

ชื่อนิติบุคคล TNG FOOD (2017) LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0863560001164
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 21 ธ.ค. 2560 (6 ปี 7 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 1,150,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,434,048 บาท (124.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Micro
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ดำเนินกิจการโรงงานแปรรูป คว้านเมล็ด กะเทาะเปลือกตัดแต่งมะพร้าว

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ชุมพร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
ชุมพร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10309

10309 : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผักด้วยวิธีอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TNG FOOD (2017) LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TNG FOOD (2017) LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

409/35 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นจี ฟู้ดส์ (2017)

409/35 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้