แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

ชื่อนิติบุคคล KAO SARM LIMITED PARTNERSHIP
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0903536000918
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) สข.2507
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 เม.ย. 2536 (29 ปี 4 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

074554388

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท -19,389,924 บาท (-387.8% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) F : การก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์
วัตถุประสงค์ รับเหมางานโยธาทุกชนิด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ยงวิศว์

เอส.อาร์.ซี.คอนสตรัคชั่น

วัฒนาธร จำกัด

ทริปเปิ้ล ริช อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคใต้
สงขลา
หมวดธุรกิจ : F

F : การก่อสร้าง

TSIC : 42101

42101 : การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม KAO SARM LIMITED PARTNERSHIP

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น KAO SARM LIMITED PARTNERSHIP

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

61 หมู่ที่ 4 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าสาม

61 หมู่ที่ 4 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้