แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

ชื่อนิติบุคคล ทวีวงศ์ปิโตรเลียม
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103538008395
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)264/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 มี.ค. 2538 (29 ปี 0 เดือน 0 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 200,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

2,918,806 บาท (1459.4% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ แก๊สหุงต้ม
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เจริญมั่งคั่งค้าแก๊ส จำกัด

บัวรอง

น้ำทิพย์แก๊ส

จุดาทิพย์ 11 จำกัด

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

เครดิตทางการค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 47735

47735 : ร้านขายปลีกก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆสำหรับใช้ในครัวเรือน

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

43 ถนนสุทธิสารแยก 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวงศ์ปิโตรเลียม

43 ถนนสุทธิสารแยก 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้