แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แก้วปราการ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แก้วปราการ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UNION GLASS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516003503
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 352/2516
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 เม.ย. 2516 (48 ปี 10 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แก้วปราการ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 150,000,000
มูลค่าบริษัท 39,806,460 บาท (26.54% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ โรงงานผลิตแก้ว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไทย-เยอรมันสเปเชียลตี้กลาส จำกัด

พ้อตเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

ซีที กลาส จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แก้วปราการ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,825539,181125,52219,180
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,20068,31820,8915,561
สมุทรปราการ 88230,0878,6891,449
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

7,714314,05877,27413,689
TSIC : 23109

23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

834128

เครดิตทางการค้า บริษัท แก้วปราการ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แก้วปราการ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 11,825539,181125,52219,180
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,20068,31820,8915,561
สมุทรปราการ 88230,0878,6891,449
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

7,714314,05877,27413,689
TSIC : 23109

23109 : การผลิตผลิตภัณฑ์แก้วอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

834128

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNION GLASS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNION GLASS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แก้วปราการ จำกัด

49 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท แก้วปราการ จำกัด

49 หมู่ที่ 3 ถนนพุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้