แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล MIKASA CAP (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115558007451
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 เม.ย. 2558 (7 ปี 8 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 42,000,000
มูลค่าบริษัท -85,878,246 บาท (-204.47% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตฝาภาชนะและบรรจุภัณฑ์
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

ซี.เค.พี. บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

เจ.เจ.สตีล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

เครดิตทางการค้า บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม MIKASA CAP (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น MIKASA CAP (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

111 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) หมู่ที่ 4 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

111 นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) หมู่ที่ 4 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้