แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI SOO TUNG GLASS CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527003607
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 360/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ม.ค. 2527 (38 ปี 5 เดือน 13 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 75,000,000
มูลค่าบริษัท 82,442,178 บาท (109.92% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว
วัตถุประสงค์ ผลิตเครื่องใช้และของใช้ที่ทำด้วยแก้ว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซี.เค.พี. บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

พลาสท์ แคป จำกัด

มิคาสะ แคป (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 31,50625,159531,58638,327
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,7216,57870,1579,720
นครปฐม 7834528,881720
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

19,65518,029311,42726,479
TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

14122915

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 31,50625,159531,58638,327
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,7216,57870,1579,720
นครปฐม 7834528,881720
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

19,65518,029311,42726,479
TSIC : 23102

23102 : การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว

14122915

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI SOO TUNG GLASS CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI SOO TUNG GLASS CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

98 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท ไทยซูจองกล๊าซ จำกัด

98 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้