แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SIAM BICENT CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526037028
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3707/2526
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 7 ก.ย. 2526 (38 ปี 8 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 25,146,368 บาท (125.73% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารและผลไม้กระป๋อง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด

ฟู้ดเด็กซ์ จำกัด

เกียรติฟ้า ฟู้ดส์ จำกัด

แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 20,67923,28019,84836,876
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,4386,2435,1469,447
กรุงเทพมหานคร 8,89311,82610,25918,462
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

13,09516,73914,61225,498
TSIC : 10752

10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

14141217

เครดิตทางการค้า บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 20,67923,28019,84836,876
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 6,4386,2435,1469,447
กรุงเทพมหานคร 8,89311,82610,25918,462
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

13,09516,73914,61225,498
TSIC : 10752

10752 : การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ

14141217

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SIAM BICENT CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SIAM BICENT CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

286 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเมอร์เชียล จำกัด

286 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้