แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI-TAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105526041751
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4180/2526
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 5 ต.ค. 2526 (39 ปี 0 เดือน 3 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 13,221,443 บาท (132.21% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้า ผลิต ค้าส่งเครื่องเขียน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด

ไฮบริด ซับลิเมชั่น จำกัด

เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI-TAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI-TAI INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้