แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S.R.C. ENVELOP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527010611
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1062/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 มี.ค. 2527 (38 ปี 3 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 5,014,138 บาท (50.14% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
วัตถุประสงค์ รับจ้างทำซองจดหมาย,ผลิตและจำหน่ายซองจดหมาย และให้บริการข้อมูลในระบบเมลลิ่ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พวงแสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด

เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,519170,338120,1708,987
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,88720,05114,8692,801
สมุทรปราการ 7028,7476,279751
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,34087,42962,1376,237
TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

421164

เครดิตทางการค้า บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 8,519170,338120,1708,987
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,88720,05114,8692,801
สมุทรปราการ 7028,7476,279751
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

5,34087,42962,1376,237
TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

421164

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม S.R.C. ENVELOP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น S.R.C. ENVELOP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

999 หมู่ที่ 1 แยกแบริ่ง-ลาซาลตัดใหม่ ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

999 หมู่ที่ 1 แยกแบริ่ง-ลาซาลตัดใหม่ ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้