แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล S.R.C. ENVELOP COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527010611
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1062/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 14 มี.ค. 2527 (39 ปี 6 เดือน 24 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

-4,081,541 บาท (-40.82% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ รับจ้างทำซองจดหมาย,ผลิตและจำหน่ายซองจดหมาย และให้บริการข้อมูลในระบบเมลลิ่ง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ดี.เอส.เค.เอ็นเตอร์ไพรส์

ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ไฮบริด ซับลิเมชั่น จำกัด

อินเตอร์เปเปอร์โปรดักส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม S.R.C. ENVELOP COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น S.R.C. ENVELOP COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

999 หมู่ที่ 1 แยกแบริ่ง-ลาซาลตัดใหม่ ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

999 หมู่ที่ 1 แยกแบริ่ง-ลาซาลตัดใหม่ ถนนสุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้