แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PANJAPOL PAPER INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105530043126
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 4312/2530
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 2530 (34 ปี 9 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 449,749,660
มูลค่าบริษัท 3,909,361,283 บาท (869.23% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ กระดาษดราฟท์ วัตถุดิบ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,0426883491,279
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 483253133406
กรุงเทพมหานคร 670474250960
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8035663001,095
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

3213

เครดิตทางการค้า บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,0426883491,279
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 483253133406
กรุงเทพมหานคร 670474250960
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

8035663001,095
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

3213

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PANJAPOL PAPER INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PANJAPOL PAPER INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้