แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AVERRY DENNISUN (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538133167
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2731/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 พ.ย. 2538 (26 ปี 7 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 105,500,000
มูลค่าบริษัท 1,739,719,974 บาท (1649.02% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายกระดาษและฟิล์มที่มีความเหนียวในตัว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,2769525492,350
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 602361216795
สมุทรปราการ 766944154
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9587704631,937
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

4436

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,2769525492,350
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 602361216795
สมุทรปราการ 766944154
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9587704631,937
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

4436

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AVERRY DENNISUN (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AVERRY DENNISUN (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

110/1 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

110/1 หมู่ที่ 1 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้