แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107547000281
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0107574700286
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 มี.ค. 2547 (18 ปี 3 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 650,000,000
มูลค่าบริษัท 3,860,559,502 บาท (593.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด

เอเซียคราฟท์เปเปอร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,3673743601,774
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 645129138580
กรุงเทพมหานคร 8322742591,287
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,0253223101,496
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

5124

เครดิตทางการค้า บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,3673743601,774
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 645129138580
กรุงเทพมหานคร 8322742591,287
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,0253223101,496
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

5124

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้