แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAI PAPER CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560016852
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 1 ก.พ. 2560 (5 ปี 4 เดือน 26 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 7,770,000,000
มูลค่าบริษัท 6,834,176,878 บาท (87.96% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
วัตถุประสงค์ การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

เอเวอรี่ เดนนิสสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4792,6501,659587
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2201,024651157
กรุงเทพมหานคร 3271,6301,051464
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3812,0651,339520
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

21092

เครดิตทางการค้า บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 4792,6501,659587
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2201,024651157
กรุงเทพมหานคร 3271,6301,051464
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

3812,0651,339520
TSIC : 17012

17012 : การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง

21092

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAI PAPER CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAI PAPER CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้