แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P.S.P. SPECIALTIES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532064368
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6436/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ก.ค. 2532
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 228,000,000
มูลค่าบริษัท 3,792,255,836 บาท (1663.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว
วัตถุประสงค์ น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น,เคมีภัณฑ์ให้บริการคลังน้ำมัน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

เครดิตทางการค้า บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P.S.P. SPECIALTIES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P.S.P. SPECIALTIES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

1 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้