แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล P.S.P. SPECIALTILES COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532064368
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6436/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 13 ก.ค. 2532 (32 ปี 6 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 228,000,000
มูลค่าบริษัท 3,623,264,863 บาท (1589.15% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว
วัตถุประสงค์ น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น,เคมีภัณฑ์ให้บริการคลังน้ำมัน
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6681,1887771,493
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 207151146156
กรุงเทพมหานคร 4467735211,111
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5229526441,270
TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

3333

เครดิตทางการค้า บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 6681,1887771,493
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 207151146156
กรุงเทพมหานคร 4467735211,111
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

5229526441,270
TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

3333

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม P.S.P. SPECIALTILES COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น P.S.P. SPECIALTILES COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

1 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

1 ถนนบรมราชชนนี อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้