แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107557000403
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 พ.ย. 2557 (7 ปี 10 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 518,500,000
มูลค่าบริษัท 1,370,942,298 บาท (264.41% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด

ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

เครดิตทางการค้า บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้