แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GPP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0125549000562
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ม.ค. 2549 (16 ปี 4 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 50,000,000
มูลค่าบริษัท 517,965,401 บาท (1035.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว
วัตถุประสงค์ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอย
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

แสงทองปิโตรเลียม จำกัด

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด

น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

จักราชการปิโตรเลียม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,0583131675,898
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3224330860
นนทบุรี 1863157
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

8132711534,507
TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

5229

เครดิตทางการค้า บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,0583131675,898
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3224330860
นนทบุรี 1863157
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

8132711534,507
TSIC : 46612

46612 : การขายส่งเชื้อเพลิงเหลว

5229

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GPP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GPP INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

373 อาคารจี พี พี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่อยู่ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

373 อาคารจี พี พี ถนนบอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้