แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TIPCO F & B COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532096634
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 9662/2532
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 10 ต.ค. 2532 (32 ปี 7 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 600,000,000
มูลค่าบริษัท 500,701,741 บาท (83.45% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มขายน้ำแร่ออร่า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นูบูน จำกัด

ยูนิ-เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

อันดับธุรกิจ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,395171,458171,8262,193
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 71920,35520,469871
กรุงเทพมหานคร 75258,81259,0271,287
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

95988,17188,4371,623
TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

258582

เครดิตทางการค้า บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,395171,458171,8262,193
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 71920,35520,469871
กรุงเทพมหานคร 75258,81259,0271,287
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

95988,17188,4371,623
TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

258582

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TIPCO F & B COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TIPCO F & B COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้