แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537091975
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)2010/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ส.ค. 2537 (28 ปี 0 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

026566882

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 421,518,600
มูลค่าบริษัท 1,347,678,431 บาท (319.72% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
วัตถุประสงค์ น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม,น้ำผลไม้เข้มข้น
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ชบาบางกอก จำกัด

ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ฟู้ดสตาร์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

เครดิตทางการค้า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้