แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537091975
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)2010/2537
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 ส.ค. 2537 (27 ปี 5 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 026566882

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 421,518,600
มูลค่าบริษัท 1,231,585,780 บาท (292.18% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก
วัตถุประสงค์ น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม,น้ำผลไม้เข้มข้นผลไม้อบแห้ง,ผลไม้แช่แข็ง,แป้งถั่วเหลือง,อื่นๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด

ทวีผล ผลิตภัณฑ์ จำกัด

ไทซันฟูดส์ จำกัด

ชบาบางกอก จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,12725,70216,8883,437
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,3806,6184,5511,173
กรุงเทพมหานคร 1,67213,0528,9762,263
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,19818,42612,6082,746
TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

414143

เครดิตทางการค้า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 3,12725,70216,8883,437
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,3806,6184,5511,173
กรุงเทพมหานคร 1,67213,0528,9762,263
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

2,19818,42612,6082,746
TSIC : 10303

10303 : การผลิตน้ำผลไม้และน้ำผัก

414143

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DOI KHAM FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

117/1 ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

117/1 ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้