แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LILY INDUSTRY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534068832
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6882/2534
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ค. 2534 (30 ปี 10 เดือน 9 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 28,000,000
มูลค่าบริษัท 11,556,634 บาท (41.27% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ประเภทถั่วเคลือบรส ชนิดต่าง ๆ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ฟลาวเวอร์ ฟูด

โยตา จำกัด

เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,338531,39846,30335,556
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,02666,8109,7689,188
กรุงเทพมหานคร 9,915201,89621,38117,850
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

14,711306,29131,72824,627
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

151822216

เครดิตทางการค้า บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 23,338531,39846,30335,556
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7,02666,8109,7689,188
กรุงเทพมหานคร 9,915201,89621,38117,850
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

14,711306,29131,72824,627
TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

151822216

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LILY INDUSTRY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LILY INDUSTRY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ห้องเลขที่ 12 ซี ชั้นที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ห้องเลขที่ 12 ซี ชั้นที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้