แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ชื่อนิติบุคคล LILY INDUSTRY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534068832
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 6882/2534
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 22 ก.ค. 2534 (31 ปี 4 เดือน 27 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 28,000,000
มูลค่าบริษัท 12,118,617 บาท (43.28% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่อยขนมขบเคี้ยวประเภทถั่วเคลือบรส ชนิดต่างๆ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โยตา จำกัด

คาราเมลคริสพ์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ก.แสนไทย ฟู๊ด จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

เครดิตทางการค้า บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10794

10794 : การผลิตอาหารพร้อมปรุงและอาหารที่เน่าเสียง่าย

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม LILY INDUSTRY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น LILY INDUSTRY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ห้องเลขที่ 12 ซี ชั้นที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ลิลลี่อุตสาหกรรม จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒนสิน ห้องเลขที่ 12 ซี ชั้นที่ 12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้