แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SPR FOOD INDUSTRY CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535092371
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 9230/2535
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 19 มิ.ย. 2535 (30 ปี 0 เดือน 14 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 61,386,458 บาท (306.93% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ
วัตถุประสงค์ ผลิตและส่งออกขนมอบกรอบ ค้าส่ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

พี.เอช.ฟู้ดส์ จำกัด

ไทย-โคเรียน ซีวีด จำกัด

พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด

ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,26428,00523,58623,407
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,8737,0665,8456,611
กรุงเทพมหานคร 6,34914,01911,94812,202
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,15919,92917,15216,467
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

18242222

เครดิตทางการค้า บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 14,26428,00523,58623,407
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4,8737,0665,8456,611
กรุงเทพมหานคร 6,34914,01911,94812,202
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

9,15919,92917,15216,467
TSIC : 10791

10791 : การผลิตขนมขบเคี้ยว/ขนมกรุบกรอบ

18242222

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SPR FOOD INDUSTRY CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SPR FOOD INDUSTRY CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด

17 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 51 แยก 1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้