แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

ชื่อนิติบุคคล AMADEUS ASIA LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105538140155
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2868/2538
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 พ.ย. 2538 (27 ปี 0 เดือน 21 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 37,000,000
มูลค่าบริษัท 869,932,036 บาท (2351.17% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 73200 : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้บริการวิจัยและให้ความช่วยเหลือทางด้านการตลาดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค แก่บริษัทแม่ในต่างประเทศ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด

คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

อิปซอสส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 73200

73200 : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

เครดิตทางการค้า บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 73200

73200 : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม AMADEUS ASIA LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น AMADEUS ASIA LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 21,23 ละชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

87/1 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 21,23 ละชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้