แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TELEDI RECT TELECOMMERCE (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548049843
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108454807674
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 8 เม.ย. 2548 (17 ปี 7 เดือน 28 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

022688000
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

anchalee.s@tdcx.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 20,000,000
มูลค่าบริษัท 679,950,363 บาท (3399.75% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 73200 : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ให้บริการเกี่ยวกับการตลาด การส่งเสริมการขาย การวิจัยการตลาด การให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางการตลาด
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด

คันทาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อมาเดอุส เอเชีย จำกัด

อิปซอสส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 73200

73200 : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

เครดิตทางการค้า บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : M

M : กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ

TSIC : 73200

73200 : การวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ)

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TELEDI RECT TELECOMMERCE (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TELEDI RECT TELECOMMERCE (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15-16 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15-16 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้