แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล YOSHITAKE WORKS (THAILAND) LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539049313
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)1937/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 25 เม.ย. 2539 (27 ปี 10 เดือน 18 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 745,625,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,168,941,562 บาท (156.77% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ VALVESTRAINER
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด

สหมิเตอร์ จำกัด

เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม YOSHITAKE WORKS (THAILAND) LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น YOSHITAKE WORKS (THAILAND) LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

222 หมู่ที่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

222 หมู่ที่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้