แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PETCHBURI STICKER AND TAPE CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105542097030
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 1520/2542
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 20 ธ.ค. 2542 (24 ปี 6 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2562 , 2563 , 2564 , 2565 , 2566
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

คะแนนทางการเงิน

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 63,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

257,276,539 บาท (408.38% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ADHESIVE TAPE, ADHESIVE PRODUCTS AND RELEASE PAPER

อันดับธุรกิจ บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
เพชรบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PETCHBURI STICKER AND TAPE CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PETCHBURI STICKER AND TAPE CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

105 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ที่อยู่ บริษัท เพชรบุรีสติกเกอร์ แอนด์ เทป จำกัด

105 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้