แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

ชื่อนิติบุคคล UPM RAFLATAC CO.,LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544000939
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (1)13/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ม.ค. 2544 (21 ปี 9 เดือน 1 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 13,000,980
มูลค่าบริษัท 82,257,221 บาท (632.7% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและแปรสภาพกระดาษกาวที่เป็นม้วนหรือแผ่นออกเป็นลักษณะต่างๆกันโดยผลิตเองหรือแปรสภาพเองจ้างผู้อื่นดำเนินการ ทำการขายและทำการตลาดสินค้าที่ผลิตขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โรงทำสมุดเม้งฮั้ว

เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

เอสเซม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม UPM RAFLATAC CO.,LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น UPM RAFLATAC CO.,LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

470 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ที่อยู่ บริษัท ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

470 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้