แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527023799
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 2380/2527
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 28 มิ.ย. 2527 (37 ปี 11 เดือน 12 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 8,000,000
มูลค่าบริษัท 22,340,357 บาท (279.25% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ
วัตถุประสงค์ นำเข้า ผลิต ขายส่ง ขายปลีกกระดาษกาว
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด

โรงงานสมุดแสงรุ้ง จำกัด

สยามอาร์มสตรองค์ จำกัด

เอ็ม.ซี.ซี. ฟิโนล่า จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,78226,86223,09961,933
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,3736,8705,75414,039
กรุงเทพมหานคร 12,40113,49311,72329,551
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,61019,15316,81541,744
TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

17141430

เครดิตทางการค้า บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 29,78226,86223,09961,933
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,3736,8705,75414,039
กรุงเทพมหานคร 12,40113,49311,72329,551
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

18,61019,15316,81541,744
TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

17141430

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

20 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

20 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้