แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GENERAL COMPUTER COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529037479
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 3747/2529
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 16 ต.ค. 2529 (36 ปี 1 เดือน 22 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 10,000,000
มูลค่าบริษัท 52,494,838 บาท (524.95% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้ในสำนักงาน กระดาษพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง กระดาษสำเนา กระดาษไข
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ จำกัด

เอสเซม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยูพีเอ็ม ราฟลาแทค จำกัด

หงีเฮงแชมเปี้ยนกรุ๊ป จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

เครดิตทางการค้า บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 17092

17092 : การผลิตอุปกรณ์เครื่องเขียนจากกระดาษ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GENERAL COMPUTER COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GENERAL COMPUTER COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

371/4-5 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

371/4-5 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้