แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล CENTIFORCE (THAILAND) CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105544063507
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (4)858/2544
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ก.ค. 2544 (20 ปี 11 เดือน 29 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

02-9088239
โทรสาร

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

02-9088237
อีเมล

หากต้องการปรับปรุงข้อมูลในส่วนของเบอร์ติดต่อและ Email กรุณาแจ้งที่ credendata@creden.co

natkamon@centiforce.com

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท 6,874,985 บาท (171.87% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Small
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วัตถุประสงค์ การขายส่งและจำหน่ายปลีกเครื่องจักรกล อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

บี.ที.เอส.อินเตอร์-เทรด จำกัด

สิทธิพัชร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แคด คาสท์ จำกัด

อัฏฐวิศวกรรม จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 107,110234,651107,036132,756
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 48,93088,44939,16142,690
ปทุมธานี 4,81911,7655,2175,398
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

66,287135,86467,22185,409
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,8475,9372,8912,932

เครดิตทางการค้า บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 107,110234,651107,036132,756
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 48,93088,44939,16142,690
ปทุมธานี 4,81911,7655,2175,398
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

66,287135,86467,22185,409
TSIC : 46599

46599 : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2,8475,9372,8912,932

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม CENTIFORCE (THAILAND) CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น CENTIFORCE (THAILAND) CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

86/190 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่อยู่ บริษัท เซ็นติฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

86/190 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้