แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SEA WEALTH FROZEN FOOD COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546088680
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 10254600937
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 29 ก.ค. 2546 (19 ปี 2 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 210,000,000
มูลค่าบริษัท 333,345,893 บาท (158.74% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและส่งออกอาหารทะเลกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โอคินอสฟู้ด จำกัด

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

เครดิตทางการค้า บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SEA WEALTH FROZEN FOOD COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SEA WEALTH FROZEN FOOD COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

216/45 อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

216/45 อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้