แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536001061
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บมจ.180
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 27 ก.ย. 2536 (29 ปี 0 เดือน 16 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 814,087,559
มูลค่าบริษัท 2,606,828,466 บาท (320.21% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อการส่งออกบริการรับฝากแช่สินค้า
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

ก้องภพ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10212

10212 : การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

ที่อยู่ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้