แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล PRIME PRODUCTS INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547136645
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108154718098
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 6 ต.ค. 2547 (17 ปี 3 เดือน 17 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา
โทรศัพท์ 02-1307306
อีเมล wilaiwan.p@primeproducts.co.th

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 237,000,000
มูลค่าบริษัท 368,835,547 บาท (155.63% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
วัตถุประสงค์ ผลิตเนื้อสับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำสับปะรดดื่ม และน้ำสัปปะรดเข้มข้นบรรจุถัง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,407565,837285,3585,754
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,08573,65939,9841,931
กรุงเทพมหานคร 1,349222,79790,4173,519
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,735332,332144,0654,405
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

7959110

เครดิตทางการค้า บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 2,407565,837285,3585,754
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,08573,65939,9841,931
กรุงเทพมหานคร 1,349222,79790,4173,519
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

1,735332,332144,0654,405
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

7959110

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม PRIME PRODUCTS INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น PRIME PRODUCTS INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

589/163 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนเทพรัตน บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

589/163 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนเทพรัตน บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้