แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล TAKERNG PINEAPPLE INDUSTRIAL CO., LTD.
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0775536000156
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) บอจ.ปข.177
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 2 ก.ค. 2536 (30 ปี 8 เดือน 11 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 165,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

850,718,870 บาท (515.59% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตอาหารสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดกระป๋อง และทำผลไม้กระป๋อง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ประจวบคีรีขันธ์
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

เครดิตทางการค้า บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันตก
ประจวบคีรีขันธ์
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม TAKERNG PINEAPPLE INDUSTRIAL CO., LTD.

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น TAKERNG PINEAPPLE INDUSTRIAL CO., LTD.

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

220 หมู่ที่ 6 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ บริษัท เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

220 หมู่ที่ 6 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้