แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ชื่อนิติบุคคล ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107560000354
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ก.ย. 2560 (4 ปี 8 เดือน 25 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2560 , 2561 , 2562 , 2563
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 322,500,000
มูลค่าบริษัท 1,022,576,366 บาท (317.08% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
วัตถุประสงค์ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง
บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ จำกัด

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,8951,8272,5605,030
ภาคเหนือ 8837059821,689
เชียงใหม่ 891935
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

20172858
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

5348

เครดิตทางการค้า บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย 1,8951,8272,5605,030
ภาคเหนือ 8837059821,689
เชียงใหม่ 891935
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

20172858
TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

5348

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ที่อยู่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้