แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อนิติบุคคล THAITAN FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115545008666
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 11654500864
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 ต.ค. 2545 (21 ปี 2 เดือน 2 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,550,212,145 บาท (1291.84% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตน้ำกะทิกระป๋อง และน้ำผลไม้ รับจ้างผลิต
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดล ไทยแลนด์ จำกัด

เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

เครดิตทางการค้า บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม THAITAN FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น THAITAN FOODS INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2532 อาคารพระราม 3 ถนนพระราม 3 ตรอก นอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2532 อาคารพระราม 3 ถนนพระราม 3 ตรอก นอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้