แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล DOLE THAILAND COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105510000871
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 102/2510
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 17 ก.พ. 2510 (55 ปี 10 เดือน 8 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 765,000,100
มูลค่าบริษัท 2,592,190,300 บาท (338.85% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต ส่งออกผลไม้บรรจุภาชนะผนึก ผลิต ส่งออกสับปะรดและผัก ผลไม้กระป๋องผลิต ส่งออกน้ำสับปะรดเข้มข้น
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

เครดิตทางการค้า บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม DOLE THAILAND COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น DOLE THAILAND COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

127/10 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด

127/10 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้