แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ASIATIC AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536113193
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (2)1280/2536
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 4 ต.ค. 2536 (30 ปี 5 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 120,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

1,010,287,298 บาท (841.91% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและส่งออกเครื่องกระป๋อง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

โดล ไทยแลนด์ จำกัด

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เถกิงอุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋อง จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

เครดิตทางการค้า บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 10302

10302 : การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ASIATIC AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ASIATIC AGRO INDUSTRY COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

1526-1540 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้