แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

ชื่อนิติบุคคล BADO THERM FAR EAST COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105548061240
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) 0108154807539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 9 พ.ค. 2548 (18 ปี 4 เดือน 23 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 4,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

25,201,745 บาท (630.04% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิตและจำหน่ายวาล์ว เครื่องวัดอุณหภูมิ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เอน่า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เอ็บโบร วาวส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอ็นดีวี (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม BADO THERM FAR EAST COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น BADO THERM FAR EAST COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

254 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

254 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้