แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539051385
เลขทะเบียนนิติบุคคล (เดิม) (3)940/2539
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 30 เม.ย. 2539 (27 ปี 5 เดือน 7 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ x,xxx โครงการ มูลค่า xx,xxx,xxx บาท
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 5,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

53,817,468 บาท (1076.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ ผลิต และจำหน่ายวาล์ว ข้อต่อ และอุปกรณ์ประปา
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บาดูเทิร์ม ฟาร์ อีสท์ จำกัด

เอน่า อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

เอ็นดีวี (ไทยแลนด์) จำกัด

แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

32/11 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่อยู่ บริษัท ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

32/11 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้