แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อนิติบุคคล GRAND TECH INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205560011299
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 31 มี.ค. 2560 (6 ปี 8 เดือน 10 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 300,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

223,044,779 บาท (74.35% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Medium
หมวดธุรกิจ (A-U) C : การผลิต
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ การผลิตวาล์ว
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ชัยพงษ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อินเทลลิเจนซ์ โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด

สยามบลาสแวร์ จำกัด

เอ็นดีวี (ไทยแลนด์) จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

เครดิตทางการค้า บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
ภาคตะวันออก
ชลบุรี
หมวดธุรกิจ : C

C : การผลิต

TSIC : 28132

28132 : การผลิตก๊อกและวาล์วอื่นๆ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม GRAND TECH INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น GRAND TECH INTERNATIONAL (THAILAND) COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

475/11 หมู่ที่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่อยู่ บริษัท แกรนด์ เทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

475/11 หมู่ที่ 7 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้