แนวโน้มการเติบโตของรายได้รวม กำไร (ขาดทุน) และสินทรัพย์รวม บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ชื่อนิติบุคคล SEA SKY INTERTRADING COMPANY LIMITED
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550089067
วันเดือนปีที่จดทะเบียน วันที่ 24 ส.ค. 2550 (16 ปี 1 เดือน 6 วัน)
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
ปีที่ส่งงบการเงิน 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565
รอบปิดบัญชีปีล่าสุด (วันที่ส่งงบ )
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม xx สาขา

ข้อมูลธุรกิจของ บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (บาท) 11,000,000
มูลค่าบริษัท

รวมจากส่วนของผู้ถือหุ้น

31,825,731 บาท (289.32% ของทุน)
ขนาดธุรกิจ

หมวดธุรกิจ B,D,C คือ กลุ่มการผลิต นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 100,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 500,000,000 = Medium
มากกว่า 500,000,000 = Large

หมวดที่ไม่ใช่ B,D,C คือ กลุ่มการบริการ นับจากรายได้รวมของปีล่าสุด
น้อยกว่าเท่ากับ 1,800,000 = Micro
น้อยกว่าเท่ากับ 50,000,000 = Small
น้อยกว่าเท่ากับ 300,000,000 = Medium
มากกว่า 300,000,000 = Large

Large
หมวดธุรกิจ (A-U) G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์
กลุ่มธุรกิจ (TSIC) 46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

อันดับธุรกิจในกลุ่มนี้
วัตถุประสงค์ นำเข้า-ส่งออกและจำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็ง อาหารแช่แข็ง อาหารบรรจุกระป๋อง
บริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เอสบีเอส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

โกลเด้น ซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

เซาท์พอร์ท ซีฟู้ด จำกัด

เอส อาร์ ที ฟู้ดส์ จำกัด

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไรสุทธิ ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

เครดิตทางการค้า บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

เครดิตเทอมที่เหมาะสม (วัน)
วงเงินเครดิตที่เหมาะสม (บาท)

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

อันดับธุรกิจ บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภท รายได้รวม กำไร (ขาดทุน) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์รวม
ประเทศไทย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ : G

G : การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และ จักรยานยนต์

TSIC : 46312

46312 : การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

กรรมการและผู้มีอำนาจลงนาม SEA SKY INTERTRADING COMPANY LIMITED

เข้าสู่ระบบ

สัดส่วนผู้ถือหุ้น SEA SKY INTERTRADING COMPANY LIMITED

วงจรเงินสดทางการเงิน (TBS CCC Index)

เข้าสู่ระบบ

ประวัติการเปลี่ยนแปลง

ที่อยู่ บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

420/113-114 หมู่บ้าน เดอะวัน บางนา 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ บริษัท ซี สกาย อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

420/113-114 หมู่บ้าน เดอะวัน บางนา 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ

  • - ข้อมูลอัพเดทเมื่อ
  • - แหล่งที่มาข้อมูลจากศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ data.go.th และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
  • - ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้วิเคราะห์เชิงธุรกิจเท่านั้น ไม่สามารถนำไปอ้างอิงเป็นหลักฐานทางกฏหมายได้